دانلود رایگان کتاب الکترونیکی هگل جوان

,کتاب فلسفی,کتاب فلسفی ممنوعه,کتاب فلسفی دنیای سوفی,کتاب فلسفی خوب,کتاب فلسفی Pdf,کتاب فلسفی ابن سینا,کتاب فلسفی د.س,

گئورگ لوکاچ در كتاب «هگل جوان» زندگی‌نامه فکری متفاوتی از هگل تدوین مي‌کند. لوكاچ در اين كتاب نشان مي‌دهد که در عین برجستگی عناصر ایده‌آلیستی در فلسفه آغازین هگل، او بررسی مسائل اقتصادی را نیز به طور جدی در دستور کار خود داشته است. در ادامه بسط روش دیالکتیک را در فلسفه هگل توضيح مي‌دهد و در بخش‌های پاياني، به برخورد هگل با اخلاقیات کانت، رابطه او با فیشته و شلینگ و گسست او از شلینگ مي‌پردازد و در پایان کتاب «پدیدارشناسی روح» را بررسی مي‌كند.

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی اوپانیشادها

,کتاب فلسفی,کتاب فلسفی ممنوعه,کتاب فلسفی دنیای سوفی,کتاب فلسفی خوب,کتاب فلسفی Pdf,کتاب فلسفی ابن سینا,کتاب فلسفی د.س,

وپانیشادها (تلفظ دقیق‌تر ولی کمتر رایج: اوپَه‌نیشَدها) یا ودانتا از کهنترین متون مینوی آئین هندو هستند که به دوره برهمایی بازمی‌گردند. اوپانیشادها تأثیر شگرفی بر فلسفه و دین هندو داشته‌اند و مفاهیم باطنی این آئین را بیان نموده‌اند.
از میان متون دینی هندوئیسم، اوپانیشاد، توجه دین‌پژوهان را بیشتر به خود جلب کرده‌است، زیرا این متون اوج و پایان آموزه‌های ودایی (ودانته) است، که نمایانگر گذر از چندخدایی و گرایش به یک‌خدایی و وحدت وجود است.[۱]
در اوپانیشادها تبیین «حقیقتی» که ساری و جاری در همه پدیده‌های جهان است، جایگزین سرود و ستایش ایزدان و ایزدبانوان شده‌است. مشخصه اصلیِ این متون گذر از عین به ذهن و عبور از اندیشیدن درباره شگفتی جهان خارج به تأمل درونی است.
در اوپانیشاد، نمودها و پدیده‌های طبیعی مانند: باد، آب، آتش، آسمان، و خورشید که ایزدان مورد پرستش هندوان بودند به عنوان جلوه‌ای از وجود خدا دانسته شده‌اند.

دانلود رایگان کتاب میراث تصوف (جلد دوم)

کتاب فلسفی,کتاب فلسفی ممنوعه,کتاب فلسفی دنیای سوفی,کتاب فلسفی خوب,کتاب فلسفی Pdf,کتاب فلسفی ابن سینا,کتاب فلسفی د.س,کتاب فلسفی

نویسندگان این مجموعه ۱۵۰۰ صفحه اى از اسلام شناسان، ایران شناسان و آشنایان حوزه عرفان و تصوف در نقاط مختلف جهان اند که آثار خود را در سه همایش بین المللى که در دهه ۹۰ در واشنگتن و لندن برگزار شد، عرضه کرده بودند. کانون توجه و محور تمامى مقالات ارائه شده در این مجموعه، به تصوف ایران اشاره دارد که بعدها در اطراف این سرزمین گسترش یافت و از نقاطى چون ترکیه، هندوستان و آسیاى مرکزى سر برآورد. به گفته دکتر مجدالدین کیوانى که پیش از این نیز در زمینه عرفان ایران و اسلام آثار متعددى را ترجمه کرده و خود در انتخاب و ترجمه این مقالات با لویزن همفکرى کارى داشته است، این مجموعه در اصل سه مجلد بود که به دلیل وجود برخى آثار کامل از نویسندگان این مقالات درباره آن موضوع، به زبان فارسی، از ترجمه آن‌ها خوددارى شده است. نشر مرکز پیش از این ۱۲ اثر مهم از جمله حلاج، خواجه عبدالله انصاری، شیخ محمود شبستری، شیخ ابوالحسن خرقانی، روزبهان بقلی، عزیز نسفى و … را در حوزه عرفان و تصوف انتشار داده بود.

دانلود رایگان کتاب میراث تصوف (جلد اول)

کتاب فلسفی,کتاب فلسفی ممنوعه,کتاب فلسفی دنیای سوفی,کتاب فلسفی خوب,کتاب فلسفی Pdf,کتاب فلسفی ابن سینا,کتاب فلسفی د.س,کتاب فلسفی

نویسندگان این مجموعه ۱۵۰۰ صفحه اى از اسلام شناسان، ایران شناسان و آشنایان حوزه عرفان و تصوف در نقاط مختلف جهان اند که آثار خود را در سه همایش بین المللى که در دهه ۹۰ در واشنگتن و لندن برگزار شد، عرضه کرده بودند. کانون توجه و محور تمامى مقالات ارائه شده در این مجموعه، به تصوف ایران اشاره دارد که بعدها در اطراف این سرزمین گسترش یافت و از نقاطى چون ترکیه، هندوستان و آسیاى مرکزى سر برآورد. به گفته دکتر مجدالدین کیوانى که پیش از این نیز در زمینه عرفان ایران و اسلام آثار متعددى را ترجمه کرده و خود در انتخاب و ترجمه این مقالات با لویزن همفکرى کارى داشته است، این مجموعه در اصل سه مجلد بود که به دلیل وجود برخى آثار کامل از نویسندگان این مقالات درباره آن موضوع، به زبان فارسی، از ترجمه آن‌ها خوددارى شده است. نشر مرکز پیش از این ۱۲ اثر مهم از جمله حلاج، خواجه عبدالله انصاری، شیخ محمود شبستری، شیخ ابوالحسن خرقانی، روزبهان بقلی، عزیز نسفى و … را در حوزه عرفان و تصوف انتشار داده بود.

دانلود رایگان کتاب وظیفه ی ما در برابر جهان هستی

کتاب فلسفی,کتاب فلسفی ممنوعه,کتاب فلسفی دنیای سوفی,کتاب فلسفی خوب,کتاب فلسفی Pdf,کتاب فلسفی ابن سینا,کتاب فلسفی د.س,کتاب فلسفی معروف

دانلود کتاب وظیفه ی ما در برابر جهان هستی

براستی هدف و منظور خدا از آفرینش ما انسان ها چه بوده است و دیگر اینکه وظیفه ی ما در برابر این جهان هستی چیست ؟ بر اساس دلایل عقلی فراوان مثل برهان نظم ، برهان علیت و غیره ثابت می شود که پیدایشجهان و ورود موجودات در آن تصادفی نیست و یک مبدأ توحیدی واحد دارد که آن هم خداوند است و اوست که کاملترین موجود و دارای صفات بی شماری است و حکمت خدا اقتضا می کند که این سیستم هدفدار باشد .جهان مشهود و هر پدیده آن مجموعه ای خاص است در سطح کل با دو جنبه حائل ( خلق – امر ) ، ( ظاهر – باطن ) ، ( پوسته – محتوا ) ، به طوری که جنبه ظاهری شامل اجزایی متناسب ، هم سنخ و در رابطه اکمال متقابل می گردد و جنبه باطن مربوط به پیوستگی ، حیات و تدبیر آن می شود و پدیده با پیروی از آئین فطرت که شالوده وجودش بر اساس آن استوار است . به این ترتیب تمامی قوانین به خوبی اجرا و بنا بر امر خداوند تمامی کائنات در حرکت به سوی الله که کمال مطلق است پیش می روند . انسان موجودی تماما ماورای طبیعی است و معنویت او بیان این حقیقت . کل دانش ، هنر ، فرهنگ و احساسات بشری بیان گر دریافت های ماورای طبیعی بشر از طبیعت است ؛ اما خیلی از پدیده هایی که اسرار آمیز به نظر می رسیدند؛ کاملا توجیه پذیرند و به روشنی قابل درک . زندگی انسان باید ترکیبی از دانش منطقی و احساس عاطفی باشد … مباحث مطرح شده در کتاب « وظیفه ی ما در برابر جهان هستی » به قرار زیر است :

 

دانلود رایاگان کتاب الکترونیکی پیام های گاندی

کتاب فلسفی,کتاب فلسفی ممنوعه,کتاب فلسفی دنیای سوفی,کتاب فلسفی خوب,کتاب فلسفی Pdf,کتاب فلسفی ابن سینا,کتاب فلسفی د.س,کتاب فلسفی معروف

گاندی را همه‌ی ما دوست داریم. تا حدودی به خاطر مخالفت پنهان و به حقی که ایرانیان با استعمار انگلیس دارند، و نقشی که گاندی در مبارزه با ایشان ایفا کرد، و تا حدی برای این که آرامش و صلحجو بودن‌اش را و حتا شکل ظاهری‌اش را می‌پسندیم. گاندی در نگاه اول به یکی از قدیسان جهان باستان شباهت دارد که با همان لباس از صفحه‌های قدیمی تاریخ بیرون پریده باشد. در قرن بیستم، گاندی رهبر یکی از بزرگترین ملتهای دنیا برای دستیابی به استقلال بود، و اغراق نیست اگر بگوییم کشورِ مدرن هند تا حدود زیادی آفریده‌ی اوست.
اما من بیش از آن که پیروزمندی‌اش در برابر استعمار پیر انگلیس، یا ظاهرِ قدیس‌مآبانه‌اش را در نظر داشته باشم، شیوه‌ی برخوردش با سیاست را و درایتی که برای پرهیز از خونریزی داشت را بزرگ می‌دارم. با این وجود، درباره‌ی گاندی هم مانند هرکس دیگری، بر این باورم که باید مبانی نظری و پیامدهای عملی آرای وی نقد شوند، تا ستایشی و پذیرشی که هست از صافی عقل و خرد بگذرد و با افزوده‌هایی ناخودآگاه و افسانه‌آمیز آغشته نشده باشد . آنچه که از ابتدای کار در سلوک گاندی به نظرم بحث برانگیز می رسید ، تاکید افراطی او بر عدم خشونت است . چنین تاکیدی در سالهای اخیر در میان فعالان مدنی ایران نیز باب شده بود و در شرایطی که یکی از طرفهای درگیر در کشمکشی سیاسی به خشونتهای بی سابقه ای دست می یازید ، راهبرد عدم خشونت داروی درد مردم پنداشته می شد . بنا به تجربه ی تاریخی کشورهایی مانند شوروی و چین ، این نکته محل پرسش است که کارآیی و کامیابی این راهبرد در موقعیتهای که نظام سیاسی خشن و سرکوبی حاکم باشد ، چقدر است ؟

 

دانلود رایگان کتاب آشنایی با فلسفه ی سیاسی

,کتاب فلسفی,کتاب فلسفی ممنوعه,کتاب فلسفی دنیای سوفی,کتاب فلسفی خوب,کتاب فلسفی Pdf,کتاب فلسفی ابن سینا,کتاب فلسفی د.س,کتاب فلسفی معروف,کتاب فلسفی صوتی,کتابهای فلسفی که باید خواند

فلسفه سیاسی را می‌توان کند و کاو در ماهیت، علت‌ها و معلول‌های حکومت‌های خوب و بد دانست؛ فلسفه سیاسی به سوالاتی از این قبیل پاسخ می‌دهد: چرا ما انسان‌ها به دولت یا فرمانروایی سیاسی نیاز داریم؛ آیا نوع حکومتی که داریم، واقعا برای ما اهمیت دارد؟ آیا ما در این زمینه حق انتخاب داریم یا نوع حکومت ما چیزی فراتر از دسترس ما و در واقع خارج از آن است؟ آیا می‌توانیم بمانیم و تشخیص دهیم که چه ویژگی‌هایی یک نوع حکومت را بهتر یا بدتر از حکومت دیگر می‌کنند؟ نگارنده در کتاب حاضر نخست ضرورت وجود فلسفه سیاسی را بیان می‌کند و سپس به تعریف مفاهیمی چون فرمانروای سیاسی، دموکراسی، عدالت، آزادی و محدودیت می‌پردازد و هریک از آن‌ها را از منظر فلسفه سیاسی بررسی می‌کند. وی در ادامه موضوع فمنیسم و اصالت تکثر فرهنگی را تحلیل و در پایان موضوع عدالت‌ جهانی در میان ملت‌ها و دولت‌ها را مطرح می‌کند.

دانلود رایگان کتاب ردپای فلسفه هند در شعر پارسی

,کتاب فلسفی,کتاب فلسفی دانلود,کتاب فلسفی ممنوعه,کتاب فلسفی Pdf,کتاب فلسفی خوب,کتاب فلسفی دنیای سوفی,کتاب فلسفی اندروید,کتاب فلسفی ساده

کتاب حاضر، بررسی ادبی شعر فارسی حول فلسفه ای است که قلب تفکر هند محسوب می شود و نظرات عقلانی و کاوشهای نفسانی مردمان ایران و هند را در بر می گیرد که دو ملت مجزا و معتقد به شریعت متفاوتی هستند. اوبی. اس چووبی در نگارش این اثر پس از پیشگفتار و مقدمه ای بر موضوع کتاب، در ۷ فصل جنبه های تاریخی و روانشناختی، تصوف ایرانی، فلسفه هند و شعر پارسی، ودا، ودانتا و تصوف، انا الحق و همه اوست، عمرخیام، اپیکوریان و چارواکها، در عشق و نظربازی را بررسی کرده است. کتاب پیش رو با ترجمه شهریار مشیری در سال ۱۳۷۸ توسط انتشارات آگاهان ایده در دسترس علاقمندان قرار گرفت.